รายวิชาที่มีอยู่

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต บุคลิกภาพ จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

แนวคิด หลักการ และวิธีการสื่อสาร การสื่อสารในองค์กรและทางการพยาบาล การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอทางการพยาบาล ฐานข้อมูลและการสืบค้น  การใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในการบริการสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการสื่อสาร การผลิตสื่อและใช้สารสนเทศทางการพยาบาล