กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต บุคลิกภาพ จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง